Location : Home > About Us > Faculty > Compilation Committee
Compilation Committee
Compilation Committee

The Director

Ji Weidong

Vice Directors

Liu Sida Zheng Ge

Members

Bin Kai Chen Yunxi Hou Liyang Lin Haozhou Matthias Vanhullebus Shen Wei Tan Jun Zhang Chenguo

Working Group

Cao Mianzhi Chen Xiyi Li You Sang Tian Weng Zhuangzhuang Xiao Weilin Zhao Zerui